Sephora deploys Agilysis and RedIron mobile POS solution